FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद शाखा /इकाई ईमेल फोन नं

मान बहादुर रुचाल ठकुरी

अध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका mruchal.brm@gmail.com 9858046764/9858066650

शारदा रेग्मी (विस्वकर्मा)

उपाध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका sharada.sn2@gmail.com 9864782118/9858066651

रुप बहादुर मल्ल

वडा अध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका १ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका १ नं. वडा ९८४८१३३२३४

प्रेम बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा ९८४८१३४४०४

राम चरण थारु

वडा अध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका ३ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ३ नं. वडा ९८५८०३६४८३

काली बहादुर सिंह

वडा अध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका ४ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ४ नं. वडा ९८४४८८१७७६

मन बहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका ५ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ५ नं. वडा ९८५८०२८६७१

भद्र बहादुर बस्नेत

वडा अध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका ६ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ६ नं. वडा ९८४८०२६८५९

सिताराम थारु

वडा अध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा ९८१४५६४०८८

भगन थारु

वडा अध्यक्ष

बैजनाथ गाउँपालिका ८ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ८ नं. वडा ९८५८०३११३३

लक्ष्मी थारु

कार्यपालिका सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका बैजनाथ गाउँपालिका ५ नं. वडा ९८००५०४३४६

राम कुमारी गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका बैजनाथ गाउँपालिका ४ नं. वडा ९८४८०७२८६३

पदमा रोकाया

कार्यपालिका सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका बैजनाथ गाउँपालिका ३ नं. वडा ९८४८०६६४९४

संगिता सुनार

कार्यपालिका सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका बैजनाथ गाउँपालिका १ नं. वडा ९८२४५२६५२३

मेघ बहादुर सुनार

कार्यपालिका सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका बैजनाथ गाउँपालिका ९८६८१९७२५५

गुमान बहादुर दमाई

कार्यपालिका सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका बैजनाथ गाउँपालिका 9848099531

कालीकोइला बुढा

महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका १ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका १ नं. वडा ९८१४५९०५४७

गोर्ख ब. बुढा

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका १ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका १ नं. वडा ९८४८०१५५७३

भर्थरी थारु

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका १ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका १ नं. वडा ९८४४८८१७३९

भूमिसरा थापा

महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा ९८६६८०२८३०

सिता वि.क.

द. महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा ९८१४५९०३९४

भिम बहादुर भुसाल

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा ९८४८०४४४६१

राजा राम थारु

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका २ नं. वडा ९८४८२७२२६३

कृष्णा सार्की

द. महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ३ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ३ नं. वडा ९८२२४७०४६४

कहर सिंह थापा

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ३ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ३ नं. वडा ९८४८०६१०८२

भागी राम थारु

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ३ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ३ नं. वडा ९८४४८७७८६५

मनमाया चुनारा

द. महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ४ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ४ नं. वडा ९८१४५४९५५५

बालकृष्ण आचार्य

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ४ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ४ नं. वडा ९८४८०२६८४०

रामचरण थारु

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ४ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ४ नं. वडा ९८४८०५५७१४

शर्मिला सुनार

द. महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ५ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ५ नं. वडा ९८००५४१९५७

हुकुम अलि जागा

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ५ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ५ नं. वडा ९८००५५६३९९

नारायण थारु

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ५ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ५ नं. वडा ९८५८०४०१६०

पुतली हमाल

महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ६ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ६ नं. वडा ९८४८१२७६७३

दयाराम थारु

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ६ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ६ नं. वडा ९८६६९७६१६५

भानुभक्त बि.सी.

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ६ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ६ नं. वडा ९८५८०३६६२०

कौशिला पाध्याय

महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा ९७४८००६१३१

सरस्वती चमार

द. महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा ९८००५७१४०९

कन्हैयालाल थारु

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा ९८१६५९५०७३

गोपाल थारु

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ७ नं. वडा ९८०४५१५००६

कृष्णा बि.क.

द. महिला सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ८ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ८ नं. वडा ९८२४५२७६४२

धिरेन्द्र सिंह ठकुरी

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ८ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ८ नं. वडा ९८६१३६३९८२

शुक्र ब. रावत

वडा सदस्य

बैजनाथ गाउँपालिका ८ नं. वडा बैजनाथ गाउँपालिका ८ नं. वडा ९८४८१५३८४४