FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

बैजनाथ गाउँपालिकाको ब्यवसाय ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिति :२०७९/१०/०५ गते

पहिलो संशोधन मिति : २०८०/०९/२९ गते

गाउँपालिका अध्यक्षबाट प्रमाणिकरण मिति : २०८०/१0/1७ गते

बैजनाथ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिति :२०७५/०३/३२ गते

पहिलो संशोधन मिति : २०८०/१०/०५ गते

गाउँपालिका अध्यक्षबाट प्रमाणिकरण मिति : २०८०/१0/1७ गते

Pages